آموزش فنی بیمه های زندگی

20,000 تومان

لازم به ذکر است این آموزش فقط برای نمایندگان گروه ۴۵۵ رایگان می باشد

موارد فنی آموزش داده شده :
پوشش فوت به هر علت

پوشش فوت در اثر حادثه

پوشش های حادثه شامل : فوت در اثر حادثه ، نقص عضو حادثه ، هزینه پزشکی حادثه

پوشش بیماری های خاص

پوشش ازکارافتادگی کامل و دائم

پوشش آتش سوزی منزل مسکونی

و پوشش تکمیلی  SOS

آموزش فنی بیمه های زندگی

20,000 تومان