خلاصه کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی

تومان

فایل صوتی خلاصه کتاب “اگر اول نباشی آخر می شوی ”  نوشته گرنت کاردون   و ترجمه دکتر محمد مهدی ربانی

 خلاصه صوتی این کتاب توسط جناب آقای انصاری مدیر آموزش محترم گروه ۱۴۳-۹۰۱ تهیه شده اشت

خلاصه کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی

تومان