فایل صوتی خلاصه کتاب دقیقا چه بگویید تا به شما گوش دهند

تومان

فایل صوتی خلاصه کتاب “دقیقا چه بگویید تا به حرفتان گوش بدهند ”  نوشته فیل جونز   و ترجمه دکتر محمد مهدی ربانی 

خلاصه صوتی این کتا توسط جناب آقای انصاری مدیر آموزش محترم گروه ۱۴۳-۹۰۱ تهیه شده اشت

فایل صوتی خلاصه کتاب دقیقا چه بگویید تا به شما گوش دهند

تومان