منابع آزمون بیمه های زندگی

100,000 تومان 50,000 تومان

منابع آزمون بیمه های زندگی پژوهشکده بیمه مرکزی
شامل :
اصول و کلیات بیمه
مجموعه قوانین و مقررات بیمه ای
کتاب دو جلدی بیمه های اشخاص
بازاریابی بیمه
آیین نامه های بیمه مرکزی
نمونه سوالات آزمون ها

منابع آزمون بیمه های زندگی

100,000 تومان 50,000 تومان