Tag Archives: آموزش بیمه عمر

در فروشندگی بیمه‌عمر اشتباه و شکست، اجتناب‌ناپذیر است

دست از سرزنش خودتان بردارید، همه‌ی ما در کارمان دچار اشتباه می‌شویم و وقتی سعی داریم به قرارداد بزرگی برسیم، گاهی موفق نمی‌شویم؛ باید این را درک کنید که این اتفاق بخشی از فرایند رفتن به دنبال فروش های بزرگ و گروهی بیمه‌عمر است. نکته)‌ به جای تمرکز روی شکست، از آن درس بگیرید و […]

فروشندگان بیمه‌عمر چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنند؟

مشاورین بیمه‌عمر به دلیل جلسات مشاوره متعدد در طول روز، برنامه کاری شلوغی دارند و گاهی در هیاهوی روزمره خود گم شوند و اکثرا به همین خاطر در زندگی شخصی خانواده از آنها آزرده‌خاطر می‌شود.

چاره کار چیست؟ باید تعادلی بین کار و زندگی برقرار و برنامه منظمی برای انجام کار‌ها ایجاد کنیم.