Tag Archives: بیمه عمر پاسارگاد

در فروشندگی بیمه‌عمر اشتباه و شکست، اجتناب‌ناپذیر است

دست از سرزنش خودتان بردارید، همه‌ی ما در کارمان دچار اشتباه می‌شویم و وقتی سعی داریم به قرارداد بزرگی برسیم، گاهی موفق نمی‌شویم؛ باید این را درک کنید که این اتفاق بخشی از فرایند رفتن به دنبال فروش های بزرگ و گروهی بیمه‌عمر است. نکته)‌ به جای تمرکز روی شکست، از آن درس بگیرید و […]